Vinaincon

VINAINCON tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày đăng: 06.30.2017


Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2017, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam - VINAINCON đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của gần 200 cổ đông. Tới dự Đại hội có các ông, bà đại diện lãnh đạo một số Vụ của Bộ Công Thương cùng phóng viên đại diện các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin Đại hội.


IMG_2759.JPGIMG_275555.jpgĐại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và và phương hướng hoạt động năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;… và Nghị quyết Đại hội.IMG_2771 71.jpg

Ông Hoàng Chí Cường - TVHĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội


Ngành xây dựng công nghiệp trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn do tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong nước thấp hơn so với năm trước (7,5%/9,8%). Các công trình công nghiệp mới của các tập đoàn nhà nước lớn đều có dấu hiệu xem xét kỹ về chủ trương và hiệu quả đầu tư. Chủ trương đầu tư tăng trưởng theo chiều sâu thay cho mở rộng thông qua đầu tư là xu hướng chỉ đạo chung của Chính phủ. Các tập đoàn nước ngoài triển khai đầu tư cầm chừng chờ đợi hiệu lực của hiệp định thương mại TPP. Hầu hết các khách hàng lớn của Tổng Công ty chỉ tiếp tục triển khai các công trình dở dang. Tổng Công ty và các đơn vị gặp nhiều khó khăn trong nhận thầu các công trình mới, cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp ngày càng gay gắt. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã triển khai các giải pháp phù hợp trong từng giai đoạn, từng công trình cụ thể, từng dự án đầu tư, tích cực phát huy nội lực trong toàn thể CBCNV, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về tổng doanh thua, thu nhập và lợi nhuận của Tổng công ty và Công ty mẹ đều vượt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra. Cụ thể là:


Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất toàn Tổng công ty là 5.858 tỷ đồng vượt 22,1% so với kế hoạch và nghị quyết; Lợi nhuận sau thuế 506.8 tỷ đồng, trong đó lãi của công ty Xi măng Quang Sơn là 369 tỷ và lợi nhuận từ hoạt động SXKD là 137,7 tỷ đồng, vượt 59,8% kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người 8 triệu đồng/người/tháng, vượt 11% kế hoạch.


Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ từ đầu năm, Tổng công ty đã từng bước cải thiện hệ thống quản lý trực tiếp các dự án, nâng cao trình độ và tính tự chủ trong công tác quản lý đến từng cán bộ. Việc chuyển đổi phương thức quản lý trên các công trường đã thực sự đem lại hiệu quả, tiến độ thi công tại các dự án không bị chậm, được Chủ đầu tư đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm túc về chất lượng và tiến độ các hợp đồng; công tác thanh toán và thu hồi vốn được đẩy nhanh; việc thanh toán cho các đơn vị cung cấp được kịp thời. Uy tín của Tổng công ty với Chủ đầu tư và các khách hàng/ nhà cung cấp được nâng lên một bước. Các đơn vị là thế mạnh của Tổng công ty luôn hoàn thành kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng doanh thu so với kế hoạch đầu năm như: PCC4 (110,8%); TDC (153%), CIC5 (107,8%) …


Bên cạnh công tác chỉ đạo SXKD, Lãnh đạo Tổng công ty luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống cho CBCNV, bảo đảm việc làm, tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và các chế độ chính sách khác của Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo.


Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề ra các nhiệm vụ mục tiêu, trong đó chú trọng thực hiện: Đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn; Xây dựng lộ trình cơ cấu lại doanh nghiệp, thoái vốn Nhà nước phù hợp với quy định quản lý chung; Quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp thành viên; Nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng của Tổng công ty và các Công ty trên thị trường xây dựng.


Để triển khai tốt nhiệm vụ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cũng đề ra các giải pháp tương ứng để thực hiện các mục tiêu kế hoạch nói trên. Với một tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết vì lợi ích của đơn vị, của cổ đông, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí, thông qua Nghị quyết năm 2017.